Permohonan Kerja Secara Atas Talian (Online)

Date Posted: 02/Dec/15 13:29
Para Pencari Pekerjaan yang dihormati,

Sukacita sekiranya saudara dan saudari dapatmengambil perhatian ke atas perkara-perkara berikut bagi memastikan kelancaransistem Job Portal SJC:

1.      Silapohon kerja kosong yang sesuai dengan kelayakan
         akademikdan pengalaman sahaja. Hindarkan dari
         memohonkerja dengan tidak mengikut keperluan
         dansyarat yang ditetapkan oleh majikan.

2.      Apabiladipanggil untuk temuduga, sila hadir tanpa gagal
         KECUALIdisebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat
         dielakkan.Kegagalan menghadiri temuduga tanpa alasan
         yangmunasabah akan menyebabkan akaun saudara
         saudaridisenarai hitamkan dan tidak dapat login untuk
         tempohselama 6 bulan.

3.      Silapastikan resume online diisi sepenuhnya. Maklumbalas
         daripada majikan menyatakanbahawa kebanyakan
         resume para pencari kerja adalahtidak lengkap dan ini
         menyukarkanmereka untuk mencari calon yang sesuai.  

Sekian.